Tiselholt_5Beliggende: Tiselholtvej 32, 5882 Vejstrup. Det ejes af Kirsten Gro Pedersen og det samlede areal andrager 215 ha inkl. ager, skov, park m.v. 

Tiselholt ligger idyllisk og fredeligt som en enklave borte fra al offentlig færdsel. En ca. 1 km lang allé fører fra sognevejen til gården, hvorfra en anden allé fører ned til stranden, hvortil der kun er 300-400 m. Tiselholt har vel ikke historie som så mange andre af egnens herresæder, hvortil store og særlig bemærkelsesværdige begivenheder er knyttet, men står som et mønster på en veldreven fynsk herregård.

Historie:
Noget vest for det sted, hvor Tiselholt ligger, mellem prægtige bøgeskove ca. 10 km fra Svendborg ved sundet mellem Fyn og Langeland, lå tidligere en gammel gård på et rundagtigt voldsted omgivet af dobbelte, cirkulære voldgrave med en mellemliggende jordvold. Sagnet kalder gården for "Tislot", hvilket er afledt af en skov med tidsler. I 1473 var Tislot en landsby.
 
Den første gård lå på et voldsted. Udgravninger har vist, at der tidligere har stået en bygning opført i munkesten. Det nuværende Tiselholts hovedbygning er kun godt 130 år gammel og opført i såkaldt "Chr. IV" eller "Rosenborgstil".

Ejerlisten byder ikke på store, betydende navne og kendes kun fra 1525, hvor ejeren hed Kjeld Hansen, hvis enke ægtede Jacob Brockenhuus, der fra 1537 til sin død i 1546 var landsdommer på Fyn. Brockenhuus er en af Tiselholts mest betydende ejere.

Tiselholt er antagelig afbrændt under Greve-fejden, da Jacob Brockenhuus ejede "Tislot",som gården endnu hed. Kort efter grevefejden blev imidlertid et nyt Tislot bygget ca. 270 m øst for den gamle plads.

Niels Brinck, født 1692 og tidligere amtsskriver i Holbæk, er vel nok den ejer, der har efterladt sig flest sagn på egnen, hvoraf flere endnu lever i folkemunde. Brinck var sikkert en dygtig mand. I hans ejertid tilkøbte han Vejstrup kirke og forbedrede gårdens bygninger meget; men samtidig pinte og plagede han sine underordnede. Den spanske kappe for kvindfolk, halsjernet for mandfolk og hundehullet, der var fælles for begge køn, var stadig i brug i hans tid.

I 1839 købte Carl Ulrich Jørgensen herregården, der blev i hans slægt i ca. 100 år. I 1928 blev gården solgt for 600.000 kr. til P.H. Teisen. I 1955 overtog skibsreder A. E. Sørensen Tiselholt, og i 1982 overtog Kirsten Gro Pedersen.

Bygningerne:

Tiselholt 2Tiselholt 1Den nuværende hovedbygning blev opført i 1875-76 som afløser for en bindingsværksbygning. Den er opført af mursten i to stokværk over en høj kælder og består af en nord-sydgående hovedfløj med to sidefløje med gennemgående, kamtakkede gavlspidser. Midt for hovedfløjen mod øst findes hovedindgangen i et ottekantet tårn med spir. Øst for hovedbygningen på den anden side af vandgraven, der på de tre sider omgiver hovedbygningen, ligger avlsgården, mellem hvis bygninger, der er udsigt over Svendborgsund. I parken vest for nuværende bygninger findes anselige træer. 

Avlsbygninger og funktionærboliger blev i 1933 forbedret efter brand. Hovedbygning og avlsgård blev restaureret og moderniseret af A.E. Sørensen
1955-1964.

Driften i 2006:
Frø, roer, korn, skovbrug og udlejning af ejendomme.

Der er ikke offentlig adgang.

Kilder:
Gro-Pedersen. K. 2006. Personlige oplysninger

Danske herregårde. 1986. H. Stockholms forlag.

Danske slotte og herregårde. 1965. Hassings forlag.

Større gårde og skove. 2006 Kraks forlag.

Trap Danmark. 1957. Svendborg amt 

Af Karl Johan Rasmussen, 2006

Gå til toppen