I årsberetningen 1901-1902 står der på de første sider bl.a.:

Kostskolen, som ligger 2 Minutters Gang fra Stationen, omfatter dels et ældre Beboelseshus med tilhørende Have og to Stykker Eng, dels en ny og tidssvarende Skolebygning, der står i umiddelbar Forbindelse med Beboelseshuset og er opført i Foraaret og Sommeren 1901 af Tømrermester H.J. Hansen, Hesselager, efter Tegning af Arkitekt Joh. Zehngraff fra København. Skolebygningen indeholder foruden en Gymnastiksal 8 Klasseværelser, samt, i Tagetagen, fire rummelige Værelser og desuden to Kælderrum.

Skolen begyndte sin Virksomhed Mandag den 2den September Kl. 8 med 28 Elever. Senere er der tilkommet 2, saa at Antallet nu er 30. Den højtidelige Indvielse fandt Sted d. 16de September i Overværelse af saa mange, som Gymnastiksalen, Korridoren og den op til Gymnastiksalen stødende Spisestue kunne rumme. Skolens ene Bestyrer, cand. mag. H. Bæk, gjorde Rede for Skolens Tilblivelse, dens Maal og Maade samt rettede en tak til alle dem, der paa forskellig Maade havde ydet deres Bistand til Planens Virkeliggørelse, og til Arkitekt og Haandværkere. Dernæst talte Skolens anden Bestyrer, cand. mag. V. Plockross om den lærde Skole i Nutiden og dens Forhold til nyere Tiders Skoletanker.

Hesselager_Kostskole_1baHesselager_Kostskole_1_abDet omtalte ældre beboelseshus er opført i 1876 som lægebolig for læge Rudolf Kabell

(1846-1902). Han solgte i 1898 ejendommen til de to ovenfor nævnte bestyrere.

Skolens første lærere var H. Bæk (bestyrer), V. Plockross (medstifter), cand. mag. J. Bach, eksam. lærer V. Læssøe-Engberg + 5 lærere, der havde færre timer (timelærere).

Som kostelever optog skolen drenge fra 9-års alderen, som almindeligt skolesøgende optoges både piger og drenge.

J.P. Jespersen, senere kendt fra radioens morgengymnastik-programmer som ”Kaptajn” Jespersen, var ansat som lærer ved skolen i årene 1905-1908. Om tiden i Hesselager fortæller han i sin erindringsbog bl.a.:

”Det var en skole i pligt og ansvar, en øvelse i at forstå og vejlede andre mennesker, og jeg mindes med megen respekt, sympati og taknemmelighed rektor Bæks skolegerning og det højtkultiverede hjem, som åbnede sig for mig”.

Hesselager Kostskole 2Eleverne var delt i 1.-3. underklasse og realafdeling/ studerende afdeling på to klasser.

Det første år havde skolen 4 kostelever.

Om undervisningen hedder det:

Skolen meddeler saavel Latin- som Realundervisning og forbereder til Almindelig Forberedelseseksamen (Præliminæreksamen), fjerde Klasses Hovedeksamen og Afgangseksamen for studerende (Studentereksamen).

Hesselager Kostskole 4Betalingsvilkår for kostelever:

1.-3. underklasse: 800 kr. årligt

I.-III. latin- og realklasse: 900 kr. årligt

IV.-V. latin- og realklasse: 1000 kr. årligt

Eleverne måtte selv medbringe seng og sengeklæder, håndklæder, en lille boghylde og en kommode. Desuden ske og gaffel.

Hesselager Kostskole 6Betalingsvilkår for almindeligt skolesøgende elever:

1. underklasse: 6 kr. mdl.
2. underklasse: 7 kr. mdl.
3. underklasse: 8 kr. mdl.
I. klasse: 10 kr. mdl.
II. klasse: 12 kr. mdl.
III. klasse: 14 kr. mdl.
IV. klasse: 16 kr. mdl.
V. klasse: 18 kr. mdl.

Den officielle anerkendelse som latin- og realskole skete 17. marts 1903. Senere samme år indførtes loven om højere almenskoler, hvilket betød en ændret status fra latin- og realskole til højere almenskole med mellemskole, realklasse og gymnasium,

Uddrag af årsberetningen 1902-1903:

Vi bestræber os for at byde de Drenge, der betros os, en Erstatning for det virkelige Hjem, og vore Stuer staar aabne for dem sammen med vore egne Børn. Naar Skoleklokken ringer ved Skoletidens Ophør, betyder det for de elever, der bor paa Skolen, ikke en Adskillelse fra Lærere og Kammerater, men fortsat Samvær under andre Former, ved Maaltider, paa Spadserture, ved Sport o.s.v.

Sommeren 1906 kunne Hesselager Kostskole dimittere sit første studenterhold (7 elever indstilledes). 

Elevtal:

(tallet i parentes angiver antallet af kostelever)

1901: 30 (4)
1905: 72 (15)
1910: 85 (26)
1914: 55 (12)
1915: 56 (2)

 Udvidelser af skolen:

1903/04:       

- ekstra etage på sidebygningen mod øst

- gymnastikhus (festsal) mod nord

- på modsatte side lejes et stykke jord til boldspilplads og tennisbane

1904/05:

- opførelse af tilbygning mod nord med 1. og 2. sal

1906/07:

- den oprindelige lægebolig forlænges og får en ekstra etage bygget ovenpå

Fra august 1915 omdannedes skolen fra gymnasieskole til forberedelsesskole, mellem- og realskole. Den ene af skolens stiftere, H. Bæk, overlod skolebestyrerposten til Hakon Kirkegaard. Det ændrede dog ikke på, at skolen havde store økonomiske problemer. Elevtallet var faldende, udskiftningen af lærerne var stor, og de offentlige tilskud rakte ikke til at dække skolens udgifter.

Svendborg Gymnasium var startet i 1909, og den almindelige opfattelse på det tidspunkt var, at de bevilgende politiske myndigheder kun ville satse på ét gymnasium i det sydøstfynske område.

Ved udgangen ad skoleåret 1915/16 lukkede skolen.

Staten købte bygningerne i 1917, og i 1920 oprettedes ”Den selvejende institution Hesselager Drengehjem”.

Fra 1925 til 1963 fungerede stedet som skolehjem for piger, og fra 1965 har det rummet Hesselager Plejehjem.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2008

Kilder:

Årsberetninger 1901-1916 fra Hesselager Kostskole

Træk af Hesselager Sogns historie, 1983

 

Gå til toppen