Skarø Kirke 2014 (Citat) På foranledning af Biskop Stein indgav beboerne på Skarø i efteråret 1893 en andragelse til Ministeriet om tilskud af financieren af opførelse af et Kapel med kirkegård på Skarø. Ministeriets svar gik ud på, at beboerne selv måtte yde grund til byggeforetagendet, tilvejebringe et vedligeholdelsesfond på 2000 kr. samt fremskaffe fra Arkitekt N. Jacobsen i Odense planer og overslag til et Kapel med 90 siddepladser, hvilket måtte koste indtil 8000 kr. Efter at alt efterhånden var blevet ordnet, fremkom der i foråret 1896 henstilling fra Ministeriet om på gr. af ”forholdene på Skarø” at indskrænke sig til at opføre et mindre Bedehus, som dog skulle indrettes til fuldt kirkeligt brug.

Altertavle i Skarø KirkeDenne henstilling vakte nogen misstemning hos beboerne, og man vedtog foreløbig at forespørge, om der, hvis ”Bedehuset” blev til virkelighed ville blive krævet en lige så stor vedligeholdelsesform som ellers til et Kapel. Ministeriet svarede, at det ikke kunne tage stilling til sagen før planer fremlå til Bedehuset. I slutningen af august forelå der skrivelse fra Ministeriet om, at det ville opfri en bevilling på finanslovforslaget til opførelse af et Kapel eller et Bedehus på Skarø, såfremt forslag til et sådan Kapel eller Bedehus indsendtes inden udgangen af indeværende (august) måned. Herpå svarede man, at forslag til Kapel var indsendt og måtte bero i Ministeriet, og at man tvivlede om, at man inden udløbet af den korte frist (6 á 7 dage) kunne tilvejebringe et forslag til et Bedehus, navnlig da beboerne endnu ikke var blevet enige om at slutte sig til tanken om et sådant, og fordi man stod aldeles uden vejledning til tilvejebringelsen af et Bedehus (hvor meget den måtte koste o.s.v.). Ministeriets svar herpå var en meddelelse om, at sagen skulle stilles i bero. På fornyet henvendelse herfra – med anmodning om, at vedligeholdelsesfonden måtte nedsættes til 1500 kr. blev Ministeriet imidlertid omvendt og optog sagen og meddelte, at Bedehuset måtte koste 3500 kr. En sådan plan blev indsendt til Ministeren i de sidste dage af 1896. På finansloven for 1897 – 98 blev der bevilliget et tilskud på 3600 kr., og arkitekten blev under 15. juni 1897 anmodet om at tage fat på opførelsen. I oktober meddelte imidlertid arkitekten, at det lavere tilbud han havde modtaget på opførelsen af Bedehuset androg 5389 kr., heri skulle indbefattes arkitekthonora, klokke, døbefont, alterkar o.s.v. Efter forestående forhandlinger med arkitekten o.s.v., Skarø Bedehusindgik man med andragende til Ministeriet om et yderligere tilskud og på tillægsbevillingsloven for 1898-99 blev der i det hele bevilliget os 6650 kr.

I sommeren 1898 påbegyndtes opførelsen. I foråret 1899 meldte arkitekten: Færdig! Og under 25. maj 1899 synedes Bedehuset af Provstesynet. Ved denne lejlighed påpegedes en række mangler hvis afhjælpning trak ud til foråret 1900. Endelig synedes Bedehuset 9. april, og alt bemeldtes nu i orden.

Indvielsen blev fastsat til søndag 20. maj 1900.

Niels Mortensen skipper på DREIØ damperenOm morgenen afgik Dampbåden ”Dreiø” til Svendborg efter Biskoppen og de indbudte gæster. Kl. 10½ ankom til Skarø: Biskop Sthyr, Stiftsprovst Balslev, Provst Berggreen (Herreds Provst), Sognepræsterne Prip, Svendborg, Olrik, St. Jørgens, Pontoppidan, Ollerup, Klovborg, Bregninge og Prior, Strynø samt Amtmand Grev Brockenhuus-Schack, Herredsfoged Thilel, Sognerådsformand Chr. Mortensen o.a.. De modtages ved landstigningen af Sognepræsten og samtlige Skarøboere. Vejret var stormende. – kl. 11 tog den hele handling sin begyndelse i den med blomster og grønt smukt pyntede kirke. Pastor Bischoff læste indgangs-bønnen, hvorefter salme 743 blev afsunget. Fra Alteret holdt Biskoppen indvielsestalen og indviede Bedehuset efter ritualet, bistået af Stiftsprovsten, Provsten, Præsterne Prip og Olrik. Salme 725. Sognepræsten prædikede over 1 trin 2 1-6. Sognepræsten messede og sluttelig salmen 309. – Efter indvielsen indtoges frokosten i den pyntede skolestue. Kl. 3½ returnerede ”Dreiø” med de gejst.-og verdsl. Herrer til Svendborg.

Odense Bispegård den 18. marts 1899

H. Stein. (Citat slut).

Ved visitatsen i juni 1920 resolverede Biskoppen, at ”Skarø Bedehus” herefter skal kaldes ”Skarø Kirke”. (Efterskrift af pastor Mogens Blum, Drejø)


Drejø Sogns Lokahistoriske Arkiv. Else hjort Nielsen. 2015

Gå til toppen