landet_kirkeLandet Kirke er sammen med kirken i Bregninge de bygninger, som har stået længst på Tåsinge. Den har, som den eneste kirke på øen, bevaret langt det meste af sit oprindelige ydre. Den ser ud som en rigtig gammel dansk landsbykirke fra den store kirkebyggeperiode i Valdemarstiden: hvidkalket og i tidens løb udstyret med tårn og kamtakker og det hele. 

Kirken er indviet til Sct. Jørgens (de spedalskes helgen). Sognenavnet Landet er fra begyndelsen ikke navnet på en landsby, men snarere betegnelse på øen Taasinge, der blev betragtet som "landet" af folk på de små øer Drejø, Skarø osv. Den nærmeste landsby var oprindelig Lundby, hvor præstegården da også lå. Den nuværende Landet by er først vokset frem indenfor de sidste 100 år.

Den oprindelige kirke
Oprindelig bestod Landet kirke kun af skib, kor og apsis, opført i tidens typiske romanske stil, de solide vandrette linier og runde buer modsat gotikkens himmelstræb og spidsbuer. Om der har været en forgænger af træ, vides ikke. Der er aldrig foretaget udgravninger på stedet.

På det sydøstlige hjørne af skibets sokkel findes et mandshoved, som er typisk for tidens stenhuggere. Oven over mandshovedet er i muren indsat et billedkvader med en løve i relief. Kvindedøren er for længe siden muret til, og man ved ikke meget om den. Der har næppe været særlig udsmykning omkring døren, i modsætning til mandsdøren, som  vi stadig kan beundre. Øverst er der en tympanon med Kristus tronende i sin herlighed i en mandorla (en oval krans), der holdes af de knælende helgener. Over den er anbragt et profileret buestik. Karmstenene er udsmykket med relieffer af henholdsvis en (nu hovedløs) løve til venstre og en flot kentaur med fletninger, hjelm, sværd og skjold til højre. Denne figur er gengivet som udsmykning på Danmarks 50-kroneseddel.
Kirkens vinduer har gennem tiderne været ombygget mange gange. De nuværende store vinduer i spidsbuet "gotisk" stil er fra attenhundredtallet.

Våbenhuset
I våbenhuset er anbragt forskellige mindesmærker: Tre ligsten er opstillet langs sydvæggen. Den ældste med årstallet 1618 er sandsynligvis lagt over en daværende sognepræst Morten Nielsen. Den næste er mindesmærke for Jens Mogensen Hossum, ligeledes præst i kirken og den sidste er en gravsten for Axel Juel, en slægtning til Niels Juel på Valdemars Slot. Lige inden for yderdøren sidder på væggen en messingtavle til minde om de to engelske flyvere, som i februar 1944 blev skudt ned over Tåsinge og senere begravet på Landet kirkegård. På nordvæggen to tavler med navne og årstal på kirkens præster siden reformationen. Endelig findes til højre et fornemt relief, som i 1965 blev skænket til kirken af et ægtepar i sognet.

Kirkerummets ældste inventar er naturligvis døbefonten. Prædikestolen er fra 1619, den er opført uden på en ældre meget prunkløs prædikestol fra ca. 1570.

Altertavlen er kirkens fornemmeste udsmykning og stammer sandsynligvis fra ca. 1540. I koret hænger bl.a. Axel Juels floromvundne kårde over hans gravsted. Han havde bl.a. været guvernør i Trankebar.

Elvira Madigan
Når vi i dag nævner Landet kirke, vil mange også sige Elvira Madigan og Sixten Sparre. De blev som bekendt fundet døde i Nørreskoven, tæt ved sognegrænsen mellem Bregninge og Landet sogn, men da de lå inde i Landet sogn, blev de begravet på Landet kirkegård d. 27. juli 1889. I nærheden af deres gravsted under den store eg findes også gravstedet og mindestenen for de to engelske flyvere, der som omtalt blev skudt ned i 1944. En propel fra deres fly er sat på graven.

Litteraturliste:
Artikel i "Tåsinge Årbogen 1999" af sognepræst Didier Gautier, sognepræst i Bjerreby og Landet sogne 1979  -  2001

Gå til toppen