"Vi undertegnede beboere af Gudbjerg, Lakkendrup og Brudager er bleven enige om at oprette et andelsmejeri, og vi binder os herved til at stå ved det af os afgivne løfte om at levere mælk til mejeriet som andelshavere med det af os opgivne antal køer..."

Således står der at læse i den ældste optegnelse om forarbejdet til oprettelsen af Gudbjerg Andelsmejeri, dateret den 18. januar 1889 og nedskrevet i Lakkendrup. Det gamle gulnede papir er underskrevet af 59 landmænd med tilsammen 300 køer. De 59 landmænd nedsatte et udvalg, hvis første opgave bestod i lave love for andelsselskabet, at træffe foranstaltninger til opførelse af mejeribygning og at ansætte en mejeribestyrer. Udvalget bestod af følgende:

Gudbjerg Andelsmejeri 2Gudbjerg Andelsmejeri 1Gdr. Niels Hansen, Lakkendrup
Gdr. Hans Hansen, Lakkendrup
Gdr. Hans Larsen, Lakkendrup
Sognerådsformand Niels Madsen, Gudbjerg
unge (gdr.) Hans Hansen, Gudbjerg
Tømrer Hans Frederiksen, Gudbjerg
Gdr. Kristen H. Granhøj, Gudbjerg
Gdr. Knud Lyder Hansen, Ellerup
Peder Pedersen, Ellerup

Det skal bemærkes, at "unge Hans Hansen" selv brugte denne formulering, når han skrev under i forhandlingsprotokollen.

Niels Madsen Hansen valgtes til formand for udvalget, og det er ham, der  -  vel nok med bistand, har affattet mejeriets første vedtægter, der blev endeligt vedtaget ved den stiftende generalforsamling i Gudbjerg Skole den 4. marts 1889. Ved samme lejlighed enedes man om, at lade udvalget fortsætte som bestyrelse.

Arbejdet med at opføre en mejeribygning blev efter licitation givet til den lavestbydende, tømrer N.P. Vilhelmsen, Lakkendrup, hvis tilbud lød på 6.342 kr. Sammen med maskinerne blev den samlede investering på ca. 13.000 kr.

Som den første mejeribestyrer blev ansat mejerist Jens Hansen fra Vester Hæsinge, og han var med, da man prøvekørte maskinerne o. 1. oktober. Den 8. oktober 1889 blev den første mælk behandlet på mejeriet.

Man må sige, at der ikke gik lang tid fra det første indledende møde til opstarten af Gudbjerg Andelsmejeri. En del af forklaringen skal nok findes i den kendsgerning, at der allerede på det tidspunkt fandtes o. 600 andelsmejerier, så man har kunnet høste af de erfaringer, som var gjort andre steder i landet.

Allerede ved den første generalforsamling den 10. september 1889 valgte bestyrelsen at gå af, tilsyneladende ikke på grund af stridigheder, men fordi medlemmerne mente, at nu var deres mission fuldført.

Den nye bestyrelse kom til at bestå af følgende:
Gdr. Knud Lyder Hansen, Ellerup (formand)
Gdr. Chr. Nielsen, Gudbjerg Skov
Gdr. Niels Hansen, Lakkendrup
Boelsmand Hermann Rasmussen, Lakkendrup
Lejer Jacob Jensen, Ellerup Sejet
Gdr. Henrik Hansen, Gudbjerg
Gdr. Peder Larsen, Gudbjerg

Som regnskabsfører valgtes lærer Rasmussen, og revisorer blev Niels Madsen, Gudbjerg og Peder Pedersen Lykke, Ellerup. Ved mødet blev der desuden foretaget licitation over mælkekørslen. Det første år nåede antallet af andelshavere op på 140, tilsammen med 600 køer.

Siden starten i 1889 er der foretaget mange ændringer, således at der til sidst ikke var det mindste spor tilbage af den første mejeribygning. Den første udvidelse fandt sted i 1901, dernæst i 1913, hvor den høje skummesal blev bygget. I 1924 blev der bygget ostelager, og i 1930 opførtes bestyrerboligen ved siden af mejeriet. Den gamle beboelse blev inddraget og ændret til osteri. Ostelageret er senere blevet udvidet i flere etaper. Endelig blev der i 1963 foretaget en større modernisering, hvor man samtidig, som det første mejeri på Fyn, gik over til at afhente mælken i tankvogne direkte ved stalddøren.

Men hensyn til mælkekørslen skal nævnes, at der i forbindelse med licitationen i 1929 står skrevet som et notabene i protokollen: "Her skal særlig bemærkes, at året 1929 er det første år, hvor biltrafik til mælkekjørsel bliver forsøgt, idet uddeler Andersen, Gudbjerg, overtog Gravvængeturen til kr. 2200, det billigste at turen har været kjørt i mange år. Mejeriet giver 100 kr. til bilreparation for året."

På flere fronter har Gudbjerg Andelsmejeri været fremme i forreste linje. Både oste- og smørprodukter har i kvalitet ligget i toppen, og mejeriet har hvad det tekniske angår været blandt de første til at inddrage ny teknik.

Gudbjerg Andelsmejeri 3Følgende har beklædt posten som bestyrelsesformand:

Gdr. Niels Madsen, 1889-1889
Gdr. Knud Lyder Hansen, 1889-1910
Hans Jørgen Vesterlund, 1910-1912
Hans Hansen, 1912-1913
Peder Lykke, 1913-1930
Laurits Hansen, 1930-1943
Niels Jørgen Rasmussen, 1943-1953
Johannes Rosager, 1953-1974
Svend Degn, 1974-1977
Rasmus Pedersen, 1977-1985
Niels Nielsen 1985-1986

Mejeribestyrere:

Jens Hansen, 1889-1992
A.P. Jensen, 1892-1923
Alfred Westergaard, 1923-1960
S. Thorup Nielsen, 1960-1971
Flemming Andersen, 1971-1977
Henning Clausen, 1977-1986

Den 17. februar lukkede det 96 år gamle Gudbjerg Andelsmejeri. På den ekstraordinære generalforsamling ugen forinden, sagde et flertal på 41 ud af 54 fremmødte ja til bestyrelsens forslag om at fusionere med Mejeriselskabet Danmark. Men det skete med den mindst mulige margin, idet der ifølge vedtægterne skulle være trefjerdedels flertal.
Bestyrelsen havde også forhandlet med andre mulige købere, men det blev altså MD, som gik af med sejren. Ved at fusionere med MD undgik Gudbjerg Andelsmejeri at skulle træde i likvidation.

MD overtog alle aktiver og passiver, medens de 62 andelshavere selv måtte afvikle gælden fra det seneste regnskabsår på halvanden million kroner. Det betød, at andelshaverne måtte tilbagebetale 15 øre pr. kg. leveret mælk i 1985. Udover andelshaverne havde mejeriet 40 leverandører i 1986. Der stod intet i fusionsaftalen om, at mælkeleverandørerne skulle gå med over til MD, men de fleste valgte at gøre det.
Bygningerne blev udbudt til salg med den klausul, at der ikke måtte drives mejeri.

Efter at have stået tomme nogle år  -  til stor ærgrelse for den lokale befolkning - blev mejeribygningerne i 1989 solgt til nedrivning for at gøre plads for nyt boligbyggeri.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2008

Gå til toppen